AFLAG Members - Brunei Darussalam

 

Firm / Organisation:

Jurukur Perunding Services (Brunei) Co Sdn Bhd

 
Address: Unit 11, 2nd Floor, Block C, Kg Pengkalan, Gadong BE3719 Brunei Darussalam  
Tel No.: +673 2451546 / 2456357  
Fax No.: +673 2456358  
E-mail: pm.matusin@gmail.com  
Attention: Pengiran Matusin bin Pengiran Matasan  
   
     
Firm / Organisation: Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam  
Address: Bandar Seri Begawan 2070 Brunei Darussalam  
Tel No.: +673 2383883 /382171  
Fax No.: +673 2382900  
E-mail: jamil.ali@survey.gov.bn  
Attention: Tuan Haji Jamil Ali  
     
     
Firm / Organisation: Brunei Institute of Geomatic  
Address: Block C-4, 1st Floor, Spg 88, Urairah Complex, Kg Kiulap, Gadong, Brunei Darussalam BE 1518 Brunei Darussalam  
Tel No.: +673 2231618 / 20  
Fax No.: +673 2231619  
E-mail:    
Attention: President